VIZŲ KLAUSIMAI

 

 
 

VIZOS GAVIMAS:

1. BENDRA RUSIJOS VIZŲ GAVIMO TVARKA

Norintiems įvažioti į Rusijos Federaciją Lietuvos piliečiams reikalinga viza, dėl kurios gavimo būtina laiku kreiptis į Rusijos Ambasados konsulinį skyrių Lietuvoje arba į Rusijos Generalinį konsulatą Klaipėdoje.

Rusijos Federacijos pasienyje vizos neišduodamos.

Vizos įforminamos kiekvienam įvažiuojančiam asmeniui. Viza galioja konkretiems gyvenamiesiems punktams lankyti per nustatytą terminą (pagal kvietimą arba patvirtinimą dėl užsienio turisto priėmimo).

Viza suteikia teisę vieną kartą apsilankyti RF (išskyrus daugkartines vizas ir vizas, suteikiančias teisę įvažiuoti į RF du kartus).

Vizos, skirtos įvažiuoti į kitas NVS šalis, įforminamos atitinkamų valstybių konsuliniuose įstaigose.

Dokumentus vizoms įforminti Rusijos Ambasados konsuliniame skyriuje Lietuvoje pateikia pats pareiškėjas arba kitas asmuo pagal notaro patvirtintą įgaliojimą (sutartį) dėl dokumentų pateikimo vizai įforminti ir gauti vizos įforminimui pateikimo ir gavimo.

Dokumentai vizai įforminti Ambasados konsuliniame skyriuje priimami iš Lietuvos piliečių, gyvenančių Vilniaus, Marijampolės, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskrityse.

Dokumentai vizai įforminti Generaliniame Rusijos konsulate Klaipėdoje priimami iš Lietuvos piliečių, gyvenančių Klaipėdos, Telšių, Tauragės ir Šiaulių apskrityse.

2. DOKUMENTAI, KURIUOS BŪTINA PRISTATYTI VIZAI GAUTI

Užsienio pilietis, turintis pagrindą vizai gauti, pateikia įgaliotai valstybės institucijai šiuos dokumentus:

 1. Kvietimą (originalą), išduotą RF VRM Pasų ir vizų tarnybos. Tranzitinei vizai gauti: bilietus visam kelionės maršrutui.
 2. Galiojantį užsienio (diplomatinį, tarnybinį, paprastą) pasą arba kitą Rusijos Federacijos pripažintą jam atitinkantį asmenybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Užpildytą vizos anketą su 1 matine spalvota nuotrauka baltame fone, 3,5 х 4,5 cm dydžio (nuotrauka turi atitikti pareiškėjo amžių). Nepriimamos nuotraukos iš profilio, su tamsiais akiniais arba galvos apdangalu. Vizos anketa pildoma aiškiu raštu arba spausdinimo mašinėle ir pasirašoma paties pareiškėjo. Į visus anketos klausimus reikia atsakinėti teisingai ir išsamiai, be sutrumpinimų ir ištaisymų. Anketa gali būti užpildyta rusų arba anglų kalbomis.
 4. Medicininio draudimo liudijimą, galiojantį Rusijos Federacijos teritorijoje visą vizos galiojimo laiką.
 5. Sertifikatą, patvirtinantį, kad užsienio pilietis neturi ŽIV infekcijos, tuo atveju, jeigu pareiškėjas prašo vizos ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui (komercinė, studijų, „išskirtos šeimos" vizos), įformintą pagal Rusijos Federacijos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 25 d. nutarimą Nr. 1158. Sertifikate apie ŽIV infekcijos nebuvimą turi būti nurodyti: 
  - Paso arba jį atitinkančio dokumento duomenys (ištirto asmens vardas, pavardė; gimimo diena, mėnuo, metai; paso arba jį atitinkančio dokumento numeris; šalis, kurioje asmuo gyvena nuolat arba ilgesnį laiką). 
  - Duomenys apie planuojamą buvimo Rusijos Federacijoje laikotarpį; informacija apie atliktą kraujo tyrimą dėl ŽIV infekcijos turėjimo (atlikto tyrimo data; gydytojo, atlikusio tyrimą, parašas; diagnostikumo, kuriuo buvo atliktas tyrimas, serija; įstaigos, kurioje buvo atliktas tyrimas, antspaudas; ištirto asmens parašas). Sertifikatas pildomas rusų ir anglų kalba ir galioja tris mėnesius nuo tyrimų atlikimo dienos.
 6. Pasas, pateiktas užsienio piliečio, neturi sukelti abejonių dėl jo tikrumo ir priklausymo savininkui, jame neturi būti jokių žymių, pastabų, užrašų ir taisymų, nepatvirtintų atitinkančių užsienio valstybės kompetentingų institucijų, išplėštų arba išrištų puslapių, jame turi būti ne mažiau nei 2 tušti puslapiai, skirti vizoms; pagal taisykles, jo galiojimo laikas neturi baigtis anksčiau nei per 6 mėnesius nuo vizos galiojimo laiko pabaigos datos. Studijų arba komercinės vizos išdavimo atveju paso galiojimo laikas neturi pasibaigti ankščiau nei per 1,5 metų nuo vizos galiojimo pradžios.
3. TURISTINĖS VIZOS

Turistams (taip pat ir individualiems) be išvardytų dokumentų būtinas Rusijos kelionės organizatoriaus patvirtinimas, kuriame nurodyti šie duomenys:

 • vardas, pavardė, gimimo data, paso numeris ir atvykstančio asmens pilietybė;
 • atvykimo ir išvykimo datos;
 • maršrutas (apsilankymo vietos);
 • Rusijos kelionės organizatoriaus nurodomasis numeris („referensas"), užregistruotas RF URM KD;
 • antspaudas, išdavimo data ir Rusijos organizacijos vadovo parašas.

Be to, turi būti pristatytas Ambasados konsuliniame skyriuje užregistruotos Lietuvos turistinės įmonės (įmonių sąrašas nurodytas skyriuje „Turistinės įmonės") kelialapis (kelionės patvirtinimas - „vaučeris").

Jeigu nėra bent vieno iš nurodytų dokumentų, viza neišduodama. Maksimalus laikotarpis, kuriam gali būti išduota turistinė viza, negali viršyti 30 dienų.

į viršų

4. KOMERCINĖS VIZOS

Komercinė viza išduodama užsienio piliečiui, atvykstančiam į Rusijos Federacija verslo reikalais. Komercinė viza gali būti vienkartinė arba dvikartė, išduota ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, arba daugkartinė – ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui. Nepriklausomai nuo gautų vizų kartotinumo, bendra užsienio piliečio Rusijos Federacijos teritorijoje buvimo trukmė negali viršyti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

Komercinė viza įforminama vadovaujantis kvietimu atvykti į Rusijos Federaciją, sudarytu pagal Rusijos Federacijos įstatymus (toliau tekste – „kvietimas"), arba pagal perduotą Rusijos Federacijos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai Rusijos Federacijos URM sprendimą dėl vizos išdavimo užsienio piliečiui.

į viršų

5. TRANZITINĖS VIZOS

Tranzitinė viza užsienio piliečiui išduodama tranzitinio važiavimo per Rusijos Federacijos teritoriją tikslais. Tranzitinė viza užsienio piliečiui, vykstančiam per Rusijos Federacijos teritoriją į paskirties valstybę oro transportu, išduodama ne ilgesniam nei 3 parų laikotarpiui. Užsienio piliečiui, vykstančiam oro transportu per Rusijos Federacija be persėdimų, tranzitinė viza nereikalinga.

Tranzitinė viza išduodama remiantis galiojančiais važiavimo bilietais, skirtais išvažiuoti iš Rusijos Federacijos, arba jų pirkimo Rusijos Federacijos teritorijoje patvirtinta garantija, turint vizą atvykti į Rusijos Federacijos kaimyninę šalį pagal vykimo maršrutą, arba paskirties valstybės vizą, arba šios valstybės pasą, arba turint motyvuotą prašymą ir dokumentus, patvirtinančius sustojimo būtinybę, jeigu Rusijos Federacijos tarptautinėje sutartyje nenumatyta kitaip.

į viršų

6. VIZOS GAVIMAS NEATIDĖLIOTINAIS ATVEJAIS

Humanitarinio pobūdžio neatidėliotinais atvejais Rusijos Ambasados konsulinis skyrius Lietuvoje išduoda vizas nemokamai per 24 valandas. Tokiais atvejais laikomi:

 • kelionė sunkiai sergančiam šeimos nariui arba artimam giminaičiui – tėvams (taip pat įtėviams), vaikams (taip pat įvaikiams), tikriems broliams ir seserims, sutuoktiniam, seneliams, anūkams aplankyti, o taip pat dalyvauti šeimos nario arba artimo giminaičio laidotuvėse – pateikus patvirtinantį dokumentą: a) mirties atveju mirties liudijimą (medicinos įstaigos ar CMS išduotą), b) sunkiai sergančiam asmeniui aplankyti: medicinos įstaigos pažymą dėl sunkios asmens sveikatos būklės, patvirtinta vyr. gydytojo parašu ir medicinos įstaigos antspaudu;
 • asmenų, kuriems būtina skubi medicinos pagalba, arba asmenų su sunkiais susirgimais važiavimas – turint kvietimą gydytis ir dokumentus, patvirtinančius gydymo būtinybę Rusijos teritorijoje, išduotus Rusijos Federacijos įgaliotų institucijų;
 • kelionė nurodytiems asmenims lydėti, turint dokumentą, patvirtinantį sergančio asmens palydos būtinybę.

į viršų

7. Į KĄ REIKIA ATKREIPTI DĖMESĮ
 • Visus dokumentus reikia pateikti ne ankščiau, nei prieš 1 mėnesį iki kelionės pradžios.
 • Pagal Rusijos ir ES susitarymo 7 straipsnio 1 ir 3 punktą skubios vizos įforminamos per 3 darbo dienas, neskubios vizos – per 10 dienų. Išimtis daroma įforminant vizas vykstant į laidotuves arba sunkiai sergančiam asmeniui aplankyti.
 • Tikrinkite vizos duomenis (vardą, lytį, gimimo datą, paso numerį) iškart gavę, kad turėtumėte galimybę iškart ištaisyti padarytas klaidas.
 • Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad atskirais atvejais gali kilti būtinybė patikrinti papildomus dokumentus arba duomenis.
 • Pateikus falsifikuotus dokumentus ar anketas su neteisingais duomenimis į RF įvažiuoti bus uždrausta.
 • Konsulinis skyrius taip pat atkreipia Jūsų dėmesį, kad RF pasienio tarnybos esant svariam pagrindui turi teisę uždrausti asmeniui įvažiuoti į šalį, nepaisant galiojančios vizos.
 • Prašome turėti omeny, kad nurodytam kelionės tikslui neatitinkant realios kelionės ar pateikus melagingus anketos duomenis viza gali būti neišduota. Tokiu atveju sumokėtas konsulinis mokestis negrąžinamas.
 • Informacija apie galimusįvažiavimo į Rusijos Federacijosteritoriją apribojimusužsienio šalių piliečiams

į viršų

Nuo 2012 metų vasario mėn. Rusijos ambasados Lietuvoje Konsulinis skyrius pradeda tvarkyti vizas, naudojant elektroninių prašymo (anketos) vizai gauti formų technologijas. Elektroninės prašymo (anketos) vizai gauti formos užpildymas vyksta specializuotame tinklalapyje http://evisa.kdmid.ru Konsuliniame skyriuje pareiškėjas turi pateikti iš tinklapio atspausdintą elektroninę prašymo (anketos) vizai gauti formą. Prašymai (anketos), užpildyti kitu būdu, nagrinėjimui nepriimamos.

 

2006 m. gegužės 25 d. Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo.